free simple web templates

EHBO Kring Altena

In de jaren 50 ontstaan en in 2019 nog steeds springlevend.

80 van 1 Altena voor details klik hier

80 van 1 Altena 23-01-2019

Woensdagavond 23-01-2019 zijn alle afdelingen weer samen gaan zitten om de gang van zaken rondom de 80van1altena te bespreken. Het aantal EHBO'ers die zich opgegeven hebben groeit gestaagd. Er werden deze avond door de organisatie (WSV de Vrijbuiters) vragen beantwoord.
Meer informatie volgt wanneer deze beschikbaar is.  Download de notulen hier80 van 1 Altena 17-12-2018

Maandag 17-12-18 zijn alle afdelingen ingelicht over de 80 van 1 Altena.

Hans Heesbeen van NoBeL zal het voortouw nemen in de organisatie van deze inzet. De wandeltocht zal in het weekend van 5 en 6 april 2019 gehouden worden. Er zullen +/- 100 Ehbo'ers nodig zijn

Verder info volgt wanneer beschikbaar 

Kringvergaderingen

28-3-2019

De Kringvergadering 2019 staat gepland voor 28-3-2019
(tijdens deze vergadering volgen ook de laatste 80 van 1 Altena details)
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Dorpshuis in Veen
Documenten: Download Agenda, Jaarverslag, Financieel verslag en notulen 2018

Allesvoor2019

Kringvergadering Nieuwendijk 26-9-2017

de notulen volgen zsm

Kringvergadering in Hank. 27-3-2017

Verslag Jaarvergadering van 27-03-2017 in Café 't Centrum in Hank
Afwezig met kennisgeving: Afd. Wijk en Aalburg
Afwezig zonder kennisgeving: Afd. Andel en afd. Eethen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen voorgesteld.
3. Verslag vorige vergadering
Er wordt opgemerkt dat in het verslag gesproken wordt over KNVB i.p.v. KVN. Dit zal worden
aangepast.
Afd. Uitwijk vraagt of er al iets bekend is over het ontslag van Rob. Voorzitter geeft aan dat hij nog
niets gehoord heeft.
Afd. Veen vraag naar het potje voor de Lotus en of ze daar een beroep op kunnen doen. Dit is
mogelijk. Er wordt wel duidelijk aangegeven door de voorzitter dat het een potje is van het District en
niet van de Kring.
Afd. Nieuwendijk vraagt of het misschien iets is om een gezamenlijke oefening te organiseren maar
de andere afdelingen vinden dit niet interessant.
4. Ingekomen stukken/mededelingen
Afd. Woudrichem geeft aan dat ze bepaald materiaal nodig hebben voor de EHBO aan kinderen en
vraagt hoe de andere afdelingen dit oplossen.
Afd. Nieuwendijk vraagt of het mogelijk is om als District poppen in te kopen voor de afdelingen.
Afd. Hank huurt van de kader en geeft aan dat het niet interessant is om het zelf aan te schaffen. In
de discussie die hierna ontstaat komt naar voren dat dit een mooi punt is om in de EHBO app te
plaatsen. Daar kan eventueel gevraagd worden of er materiaal beschikbaar is voor de bepaalde
datum. Ook bestaat de mogelijkheid om bij Hans Heesbeen van het Districtsbestuur te vragen of hij
het materiaal beschikbaar heeft. Hans Heesbeen heeft ook een mail gestuurd naar de voorzitter i.v.m.
Koningsdag en of er eventueel nog mensen van de Kring beschikbaar zijn, deze zal worden
doorgestuurd.
5. Jaarverslag secretaris
Jaarverslag ziet er goed uit. Afd. Woudrichem merkt op dat het zeer prettig leesbaar is.
6. Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag is goed verzorgd, geen op of aanmerkingen.
7. Verslag kascommissie (controle door afd. Hank en afd. Nieuwendijk)
Goed verzorgd, geen op of aanmerkingen
8. Nabespreking Kringvaardigheidsproef en vaststellen welke lotusgroep voor de volgende keer
gevraagd wordt.
Allen laten weten dat de wedstrijd goed georganiseerd was en zeker voor herhaling vatbaar is.

Het was bij Bouwie ideaal voor een wedstrijd, lekker ruim en geen 'last' van elkaar. De lotus waren ook
goed!
9. Vaststellen volgende Kringvaardigheidsproef en vaststellen wie voor de volgende
Kringvaardigheidsproef de ongevallen ontwerpt
Er is nog niemand bereid om de Kringvaardigheidsproef te organiseren.
10. Bestuursverkiezing: Dhr. A.J. van der Wiel is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen
zich melden bij het bestuur of tijdens de vergadering.
Dhr. A.J. van der Wiel is herkozen.
11. Districtspapieren
De financiële gegevens van 2015 zijn nog niet goedgekeurd, dit baart wel zorgen. De vorige
penningmeester wordt er nu op aangesproken. De landelijke is de juiste cijfers aan het afdwingen, het
is nog afwachten wat er uit komt.
12. Vaststellen volgende vergadering (September bij afd. Nieuwendijk)
Datum komt nog.
13. Rondvraag
Afd. Veen vraagt of de datum al bekend is voor de landelijke wedstrijd. Op dit moment nog geen
datum bekend. Afd. Uitwijk/Waardhuizen vraagt om helpers voor de wielerronde. Afd. Almkerk komt
en heeft nog meer mensen gevraagd. Afd. Nieuwendijk gaat navragen en laat het nog weten.
Afd. Hank geeft aan een vergoeding te vragen voor commerciële evenementen en dat het handig zou
zijn als iedere afdeling hetzelfde hiervoor zou rekenen. Afd. Dussen geeft aan niets commercieels te
doen, Afd. Almkerk vraagt ook geen vergoeding. Afd. Woudrichem kijkt wie er vraagt en bepaald aan
de hand daarvan de vergoeding.
14. Sluiting.
De vergadering is 21.20 afgelopen.
Namens het bestuur,
Els van der Wiel  

Kringwedstrijden

District vaardigheids proeven 8-2-2017

Veen
Wijk en Aalburg 2
Dussen
Waardenburg
Brakel
Woudrichem
Tilburg
Sleeuwijk
Werkendam
Wijk en Aalburg 1


Afd. Veen heel hartelijk dank voor een zeer geslaagde District vaardigheidsproef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het lijstje van de opgegeven ploegen voor de kringwedstrijd te Veen op 8 Februari ziet er als volgt uit:

* Dussen

* Werkendam

* Eethen

* Tilburg Reeshof

* Waardenburg ( 2 ploegen )

* Wijk en Aalburg ( 2 ploegen

* Sleeuwijk

* Veen

* Woudrichem

* Brakel

Staat je afdeling er niet tussen en je hebt je wel opgegeven dan hoor ik dat graag.

Door de groot aantal deelnemers is de aanvangstijd vervroegd naar 19.30 uur.

Ook is door de onverwachte hoeveelheid aanmeldingen een te kort aan lotus en juryleden.

We zijn geen voorstander van in afzondering.

We zijn daarom op zoek naar lotus en juryleden iedere hulp/aanmelding is welkom.